1 lipca 2019 w Wydarzenia

Zakaz wprowadzania psów w przestrzeni publicznej

Każdy wielbiciel czworonogów na pewno niejednokrotnie spotkał się z zakazem wprowadzania psów w przestrzeni publicznej. Znaki zakazu umieszczone są najczęściej w parkach lub przy placach zabaw. Jednak czy taki zakaz można uznać za wiążący wobec właścicieli czworonogów? Czy osobę, która naruszyła zakaz można pociągnąć do odpowiedzialności i ukarać np. mandatem? Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Psa postanowiliśmy rozwiać wszelkie wątpliwości w powyższym zakresie.

Zakaz wprowadzania zwierząt a swoboda poruszania się

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż każdemu obywatelowi, w tym właścicielom czworonogów, przysługuje prawo swobodnego poruszania się oraz przebywania w przestrzeni publicznej. Umieszczanie tabliczek z zakazem wprowadzania zwierząt na określonym terenie jest środkiem ograniczającym ww. swobody. Wobec tego, zakaz wprowadzania pupili w naszej ocenie może zostać nałożony jedynie, jeśli ma swoją podstawę w przepisach rangi ustawy.

Zakaz wprowadzania psów w orzecznictwie

Sądy niejednokrotnie zajmowały stanowisko w sprawie zakazu wprowadzania zwierząt pojawiającego się w przestrzeni publicznej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 2439/14 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA558C510E) uznał, iż nałożenie zakazu wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, czy wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, nie znajduje swej podstawy w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 153/14 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A35887BB24) orzekł, że nałożenie w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zakazu wprowadzania zwierząt na dane tereny jest środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu, która przysługuje wszystkim obywatelom, w tym właścicielom zwierząt domowych.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Również Pan Piotr Mierzejewski z biura Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił, że osoba, która jest właścicielem psa, ma prawo się z tym psem się poruszać, po terenach generalnie dostępnych dla wszystkich osób.

Zakaz wprowadzania psów jako prośba

Z powyższego wynika, że zakaz wprowadzania psów w przestrzeni publicznej traktować należy wyłącznie w kategoriach prośby. Właściciele czworonogów mogą stosować się do tego rodzaju zakazów na mocy dobrych obyczajów. Nie istnieje bowiem podstawa prawna, na podstawie której Wspólnota czy Zarządca nieruchomości mogliby ustalić zakaz wyprowadzania psów w określone miejsca.

Zakaz wprowadzania psów w parkach narodowych

Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony.

Łamiąc powyższy zakaz narażamy się na mandat od strażników parków lub leśników.

Ponadto, należy zawsze pamiętać, aby po szlakach i miejscach dostępnych dla turystów poruszać się z psami na smyczy, w niektórych przypadkach potrzebny będzie także kaganiec. Nie wolno natomiast puszczać pupili luzem.

Gdzie można wybrać się z psem na wakacje? W związku z trwającym sezonem urlopowym, proponujemy Państwu zapoznać się z wykazem miejsc, gdzie i w jakich okolicznościach można udać się z pupilem na zwiedzanie:

https://aktywnizpsami.pl/parki-narodowe-dla-psow/

http://www.zpsem.pl/

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.