9 sierpnia 2019 w Wydarzenia

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

W ostatnich latach obserwujemy prężny rozwój branży hotelarskiej i turystycznej. Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usług świadczonych m.in. przez biura podróży. Niestety zdarza się, że to jak wycieczka została przedstawiona w ofercie przedstawionej podróżnemu przed zawarciem umowy w znaczący sposób różni się od tego jak wygląda w rzeczywistości. Czy za nieudany urlop możemy domagać się od organizatora turystyki rekompensaty? Jeżeli tak – w jaki sposób jej dochodzić?

Odpowiedzialność biura podróży

Odpowiedzialność kontraktowa organizatora turystyki (tj. przedsiębiorcy turystycznego, który tworzy, sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne – np. biuro podróży) obejmuje zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W konsekwencji podróżnemu przysługuje zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie za tzw. zmarnowany urlop.

Czym jest zmarnowany urlop?

Pojęcie tzw. zmarnowanego urlopu (wasted holiday) wykształciło się na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w wyroku z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie C-168/00 – Leitner stwierdził, iż konsumentom należy zapewnić ochronę w postaci zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z utraty przyjemności z wakacji. Przez tzw. zmarnowany urlop rozumie się więc szkodę niemajątkową polegającą na utracie doznań, przyjemnych przeżyć, relaksu i komfortu psychicznego oczekiwanych w związku z zawartą umową o usługi turystyczne. Dyskomfort psychiczny uzasadniający dochodzenie rekompensaty może spowodować np. utrata rzeczy spakowanych do bagażu, które miały służyć należytemu wypoczynkowi, zakwaterowanie w hotelu o innym standardzie niż deklarowany w ofercie, wyżywienie zapewnione w ramach imprezy turystycznej nieodpowiadające zapewnieniom biura podróży lub powodujące problemy żołądkowe. Nie tylko wydarzenia, które mają miejsce w trakcie wycieczki mogą stanowić podstawę do zadośćuczynienia. Konsument może doznać krzywdy również w przypadku, gdy biuro podróży odwoła planowaną wycieczkę. Zwłaszcza, jeżeli będzie już zbyt późno by zarezerwować inny wyjazd w tym samym terminie lub przesunąć urlop.

Jak dochodzić swoich praw?

Obowiązkiem podróżnego jest niezwłoczne zgłoszenie organizatorowi turystyki, (jeżeli to możliwe jeszcze w trakcie wycieczki) zastrzeżeń co do jakości usługi (np. braku klimatyzacji w hotelu). Dzięki temu organizator będzie miał szansę usunąć nieprawidłowości. W obecnym stanie prawnym nie jest jednoznaczne, czy procedura reklamacyjna jest obligatoryjna, czy też stanowi fakultatywny etap dochodzenia roszczeń. Wydaje się jednak, iż podróżny powinien poinformować o dostrzeżonych wadach imprezy turystycznej, chociażby ze względu na uprawdopodobnienie wystąpienia krzywdy. Roszczenia w związku z zadośćuczynieniem za zmarnowany urlop przedawniają się w terminie 3 lat, w tym czasie podróżny musi wystosować do organizatora turystyki odpowiednie żądania.

Wyłączenia odpowiedzialności

Odpowiedzialność organizatora turystyki nie jest absolutna, podlega ona wyłączeniu w przypadku, gdy winę za niezgodność wykonanej usługi turystycznej z umową ponosi podróżny lub też osoba trzecia, niezwiązana w wykonywaniem usług objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć bądź też umowa została niewykonana lub nienależycie wykonana z powodu nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności.

Podsumowanie

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop przysługuje w przypadku doznania przez podróżnego dyskomfortu psychicznego związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Wysokość zadośćuczynienia jest kwestią indywidualną, wpływ na nią ma m.in. to, w jakim stopniu niezgodność z umową wpłynęła na komfort psychiczny, dobre samopoczucie i zadowolenie z wakacji podróżnego.

Jeśli zainteresowały Państwa zagadnienia poruszone powyżej lub macie Państwo wątpliwości odnośnie innych aspektów prawa pracy oraz prawa konkurencji – zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.

 

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.