3 czerwca 2019 w Wydarzenia

Wyrok TSUE: Czy komornik sądowy może podwyższyć opłatę egzekucyjną o kwotę VAT?

Do Sądu Rejonowego w Sopocie wpłynęła skarga kuratora dłużniczki, wobec której przeprowadzone zostało postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego przy w/w sądzie. Skarga obejmowała wniosek o ustalenie, czy podatek VAT jest już wliczony w kwotę opłat egzekucyjnych i tym samym nie można doliczać go do podstawy takiej opłaty.

Sąd Rejonowy w Sopocie zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem odnośnie zagadnienia poruszonego przez kuratora dłużniczki. Według Sądu Rejonowego w Sopocie budzi ono poważne wątpliwości, dlatego też zawiesił postępowanie do momentu otrzymania rozstrzygnięcia od Sądu Najwyższego. Orzeczeniem z dnia 27 lipca 2017 r. o sygn. III CZP 97/16 Sąd Najwyższy orzekł, że komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach, o kwotę VAT. Zdaniem Sądu Najwyższego niezamieszczenie w ustawie o komornikach wzmianki o możliwości doliczenia kwoty VAT do opłaty egzekucyjnej powoduje, że opłatę tę – na podstawie art. 29a ust. 1 w związku z ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT – należy traktować jako należność brutto, zawierającą już VAT.

Po podjęciu postępowania przez Sąd Rejonowy w Sopocie, komornik wystąpił z wnioskiem, aby sąd zwrócił się z do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w tej sprawie odnośnie zgodności z dyrektywą 2006/112. Pytania dotyczyły zgodności rozwiązania przedstawionego przez SN z europejskim systemem VAT oraz zasadą neutralności tego podatku wywodzoną z wyżej wspomnianej dyrektywy, w szczególności jej art. 1, art. 2 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 73 w związku z art. 78 akapit pierwszy lit. a) oraz czy komornik, w ramach ogólnej zasady proporcjonalności występującej w prawie europejskim, ma wszystkie odpowiednie narzędzia do wykonywania obowiązków podatkowych, w sytuacji gdy opłaty egzekucyjne zawierają już w sobie kwotę VAT.

TSUE w wyroku z dnia 10 kwietnia 2019 r. o sygn. C-214/18 stwierdził , iż: przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2013/43/UE z dnia 22 lipca 2013 r., oraz zasady neutralności podatku od wartości dodanej (VAT) i proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie praktyce administracyjnej właściwych organów krajowych, takiej jak będąca przedmiotem postępowania głównego, zgodnie z którą przyjmuje się, że VAT od usług świadczonych przez komornika sądowego w ramach postępowania egzekucyjnego jest zawarty w pobieranych przez niego opłatach egzekucyjnych.

Osoby chcące zagłębić się w interpretację TSUE, zapraszamy do lektury pełnego wyroku pod linkiem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212848&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4332873

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.