4 stycznia 2019 w Blog

Ustawa o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym

15 grudnia weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, na podstawie których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzyskał nowe kompetencje.

Na podstawie znowelizowanych przepisów Prezes UOKiK może nakładać kary finansowe na osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem, jeśli stwierdzi, że w ramach sprawowania swoich funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściły one do naruszenia przez przedsiębiorcę:

(1) zakazu stosowania niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych) w umowach zawieranych z konsumentami;

(2) zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Warto zwrócić uwagę, iż karą zagrożone jest zarówno działanie, jak i zaniechanie wskazanych powyżej osób, prowadzące do naruszenia przez przedsiębiorcę wymienionych zakazów.

Maksymalna kara, jaka grozi osobom zarządzającym przedsiębiorstwem za wyżej wskazane naruszenie wynosi 2 mln złotych. W przypadku osób zarządzających spółką z sektora finansowego kara ta wynosi 5 mln złotych.

Ustalając wysokość nakładanej kary pieniężnej, Prezes UOKiK uwzględniać będzie zwłaszcza:

(1) okoliczności naruszenia przepisów ustawy,

(2) stopień wpływu osoby zarządzającej na naruszenie, którego dokonał przedsiębiorca,

(3) przychody uzyskane przez osobę zarządzającą u danego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem okresu trwania naruszenia,

(4) okres i skutki rynkowe naruszenia,

(5) skutki naruszenia dla konsumentów.

Ponadto, Prezes UOKiK weźmie pod uwagę również okoliczności łagodzące lub obciążające, które wystąpiły w sprawie. Okolicznościami łagodzącymi w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 23a lub art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów są odtąd:

(1) działanie pod przymusem,

(2) przyczynienie się do dobrowolnego usunięcia przez przedsiębiorcę skutków naruszenia,

(3) przyczynienie się do zaniechania przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania lub niezwłocznie po jego wszczęciu.

Natomiast okolicznościami obciążającymi są:

(1) znaczne korzyści uzyskane przez osobę zarządzającą w związku z dokonanym naruszeniem,

(2) dokonanie uprzednio podobnego naruszenia.

Podkreślenia wymaga, iż sankcja finansowa na osobę fizyczną może zostać nałożona wyłącznie w decyzji, w której prezes UOKiK nałoży karę na przedsiębiorcę.

Ponadto, istotne jest także, iż dzięki nowelizacji Prezes UOKiK został członkiem Komisji Nadzoru Finansowego oraz będzie brał udział w jej posiedzeniach z głosem doradczym. Powyższe ma na celu usprawnienie wymiany informacji między organami administracji oraz poszerzenie spojrzenia KNF na sprawy rynku finansowego.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.