14 marca 2019 w Blog, Wydarzenia

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów!

W jednym z najnowszych orzeczeń, które zapadło w sprawie C-118/17 odnośnie umów kredytu z klauzulami dotyczącymi spreadów walutowych,  Trybunał podkreślił, że przepisy wykluczające nieważność z mocą wsteczną umowy kredytu w walucie obcej zawierającej nieuczciwy warunek dotyczący ryzyka kursu walutowego są niezgodne z prawem Unii. W ocenie Trybunału, unieważnienie umowy musi być bowiem możliwe, gdy nie może ona dalej obowiązywać bez zawartej w niej klauzuli abuzywnej.

Trybunał przypomniał również, że nieuczciwy warunek należy zasadniczo uznać za nigdy nieistniejący, wobec czego nie może on wywierać żadnych skutków w sferze praw konsumenta. Co to oznacza w praktyce? Otóż konsument musi mieć możliwość znalezienia się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej, w której znalazłby się w przypadku braku nieuczciwego warunku w umowie kredytu. Przepisy muszą więc gwarantować konsumentom możliwość przywrócenia sytuacji zgodnej z prawem, np. opierając się na prawie do zwrotu nienależnie otrzymanych przez profesjonalny podmiot korzyści na podstawie nieuczciwego warunku umownego.

Co istotne, Trybunał w odniesieniu do warunku dotyczącego ryzyka kursu walutowego (spread walutowy) zauważył, że określa on główny cel umowy, w związku z czym w wypadku, gdy został wykazany nieuczciwy charakter tego warunku, utrzymanie umowy zawierającej taki warunek nie wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia.

Osoby posiadające kredyty “frankowe” i zainteresowane powyższą tematyką zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.