27 marca 2020 w Blog

TARCZA ANTYKRYZYSOWA | cz. II | DOFINANSOWANIE DLA PRACODAWCÓW Z FGŚP

Poniżej prezentujemy garść informacji o jednej z przewidywanych form wsparcia przedsiębiorców – dofinansowania do utrzymanych, mimo kryzysu, miejsc pracy.

Ważnym elementem tzw. tarczy antykryzysowej jest wsparcie pracodawców. Jeśli przedsiębiorstwo wykaże spadek obrotów nabywa uprawnienia do szczególnego uregulowania warunków zatrudnienia, ale również prawo do wsparcia ze środków publicznych. Co ważne, nowe przepisy znajdą zastosowanie nie tylko do osób zatrudnionych na umowach o pracę, ale także tych pracujących np. na podstawie umowy zlecenia.

Spadek obrotów może być wykazany na jeden z dwóch sposobów:

  • 15% spadek obrotów odnotowany w – liczonych łącznie – dwóch kolejnych miesiącach po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do dwóch analogicznych miesięcy roku poprzedniego, przy czym za miesiąc można przyjąć dowolny 30-dniowy okres;
  • 25% spadek obrotów odnotowany w  dowolnym miesiącu po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego, przy czym za miesiąc można przyjąć dowolny 30-dniowy okres.

Dla spełniających jeden z tych warunków, ustawa ma przewidywać dwie opcje:

  • Pracownikom pozostającym na przestoju ekonomicznym można obniżyć wynagrodzenie do poziomu 50% – nie mniej jednak niż do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy). Pracownik taki nie wykonuje pracy.

Projekt nie przewiduje, od jakiej podstawy 50% należy liczyć, ale zasadne wydaje się odwołanie w tym miejscu do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy, które jednak w swoich założeniach dotyczy jedynie przestoju, o którym mowa w art. 81 Kodeksu Pracy. Przepisy te stanowią, że przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 1 Kodeksu pracy) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

  • Pracownikom można obniżyć wymiar czasu pracy, a w konsekwencji i wynagrodzenie o 20%. Nie może to jednak spowodować obniżenia wymiaru poniżej 0,5 etatu. W praktyce rozwiązanie nie będzie dotyczyć osób pracujących w wymiarze pół etatu i poniżej. Także w wyniku tej operacji wynagrodzenie nie może zostać obniżone poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieni wymiaru czasu pracy).

Poza uelastycznieniem warunków zatrudnienia, pracodawca, który skorzysta z powyższych rozwiązań może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

  • w przypadku przestoju – w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • w przypadku obniżenia wymiaru – do wysokości połowy wynagrodzenia (po jego obniżeniu) nie więcej jednak niż w wysokości 40% średniego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Dofinansowaniem objęte będą też składki ZUS należne od pracodawcy z tytułu dotowanej części wynagrodzenia.

Dofinansowanie przysługuje na 3 miesiące, przyznawane jest na wniosek, po zawarciu umowy z FGŚP. Należy też wspomnieć, że projekt przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów art. 7-16 tego aktu dla wypłat i rozliczeń dofinansowania, w tym zasad dotyczących treści wniosku. Przed wdrożeniem szczególnych rozwiązań dotyczących stosunków pracy należy dodatkowo zawrzeć porozumienie w tym zakresie z organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników.

Pomoc finansowa z FGŚP nie przysługują w stosunku do pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania zarobili więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Z pomocy nie skorzysta przedsiębiorca, który zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., jak i taki, co do którego występują przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.