7 stycznia 2020 w Blog, Wydarzenia

Sukces Kancelarii w postępowaniu dotyczącym kar umownych

Niezmiernie miło nam poinformować, że Kancelaria z sukcesem zakończyła proces jednego z jej klientów, który obciążony został przez swojego kontrahenta karami umownymi na łączną kwotę niemalże 2.000,000,00 zł. W wyniku szeregu działań podjętych przez Kancelarię, łączna wysokość kar umownych obniżona została do 20%. Wyrok jest prawomocny.

W 2014 r. Klient Kancelarii podpisał umowę z kontrahentem, na mocy której zobowiązał się do wykonywania na jego rzecz specjalistycznych usług.

W trakcie trwania umowy kontrahent stwierdził liczne nieprawidłowości w jej wykonywaniu przez Klienta, na skutek których naliczył klientowi kary umowne w łącznej wysokości prawie 2.000,000,00 zł. Z uwagi na fakt, że negocjacje ugodowe pomiędzy stronami nie doprowadziły do polubownego rozwiązania sporu, kontrahent wystąpił z powództwem przeciwko Klientowi, w którym domagał się zapłaty kwoty będącej równowartością nałożonych kar umownych.

W toku procesu Kancelaria reprezentująca Klienta konsekwentnie podnosiła, że zdecydowana większość kar umownych została nałożona przez kontrahenta bezpodstawnie, a wyłącznie znikoma ich część jest prawidłowo naliczona co do samej zasady. Niezależnie od powyższych zarzutów Kancelaria wskazywała, że w niniejszej sprawie zasadne jest miarkowanie kary umownej, albowiem spełnione zostały obie z przesłanek wymienionych w art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego, tj.zobowiązanie wynikające z umowy zostało przez Klienta w znacznej części wykonane;

1. zobowiązanie wynikające z umowy zostało przez Klienta w znacznej części wykonane;

2. łączna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Sąd I instancji w wydanym wyroku, pomimo przyjęcia, że zgłaszane przez kontrahenta naruszenia były uzasadnione co do zasady, przychylił się do wniosku Klienta o zmiarkowanie nałożonych kar umownych, jako rażąco wygórowanych.

Apelację od przedmiotowego wyroku wniosła każda ze stron procesu.

Sąd II instancji, po rozpoznaniu apelacji stron, przychylił się ostatecznie do ustaleń Sądu I instancji i uznał, że zmiarkowanie kar umownych naliczonych przez  kontrahenta Klientowi do 20% jest w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne przedmiotowej sprawy, na które w toku procesu wskazywała Kancelaria.

Na skutek szeregu działań podjętych przez Kancelarię, Klient pomimo stwierdzonych w toku realizacji umowy nieprawidłowości został ostatecznie zobowiązany przez Sąd do zapłaty wartości 20% naliczonych w toku kontroli kar umownych.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.