5 kwietnia 2019 w Blog

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kredytów indeksowanych do CHF

W dniu 4 kwietnia 2019 r., w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt ​III CSK 159/17, Sąd Najwyższy poparł „odfrankowienie” kredytów złotowych indeksowanych do CHF.

Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd Najwyższy przyjął, że uznanie za niedozwolone (abuzywne) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono reguły ustalania kursu tej waluty (indeksacji), co do zasady prowadzi do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści wiążącego strony stosunku prawnego. W takim przypadku strony są natomiast związane umową w pozostałym zakresie – oznacza to, że postanowienia dotyczące oprocentowania kredytu pozostają dla stron wiążące.

Prezentowana interpretacja Sądu Najwyższego jest niezmiernie korzystna dla kredytobiorców spłacających kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego. Wprawdzie zaprezentowane przez SN podejście sprawia, że kwestionowane przez kredytobiorców umowy kredytu mogą pozostać ważne, jednakże bezskuteczne będą zawarte w ich treści niedozwolone klauzule indeksacyjne. Co istotne, zgodnie z opinią Sądu Najwyższego, „odfrankowienie” kredytów powinno polegać na wyeliminowaniu mechanizmu ustalania kursu waluty (indeksacji) przy jednoczesnym zachowaniu w mocy postanowień dotyczących korzystnego dla kredytobiorców sposobu ustalania oprocentowania kredytu.

W naszej ocenie zastosowanie przez sądy powyżej opisanego modelu „odfrankowienia” kredytu, winno skutkować tym, że banki będą zobowiązane zwrócić kredytobiorcom nadpłatę wynikającą z przeliczania spłaty w złotówkach na franki szwajcarskie przy zastosowaniu tabel kursowych banku, a także wszystkie inne koszty, wynikające z zastosowania niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. W takiej sytuacji wydaje się przeliczenie każdej wpłaconej przez kredytobiorcę kwoty z osobna przy zastosowaniu odpowiednich kursów waluty, a także obliczenie na nowo rat kapitałowo-odsetkowych oraz wyliczenie różnicy między wpłaconą sumą, a kwotą, która powinna być uiszczona gdyby nie klauzule indeksacyjne. W rezultacie, kredytobiorca otrzymać powinien kredyt złotówkowy z bardzo korzystnym oprocentowaniem.

 

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.