30 stycznia 2019 w Blog

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a następnie 11 stycznia 2019 r. dokument wpłynął do Sejmu. Wśród powodów zmian legislacyjnych w tym zakresie podaje się przede wszystkim to, iż potrzeba nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy podyktowana jest znikomą efektywnością przyjętego obecnie ustroju odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 15 stycznia 2019 r. projekt został skierowany do konsultacji (KIG, NRA, PIP, PRP, PGRP, RDS, RMiŚP, UODO, ZPP i ZRP).

Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu ustawy, rozwiązania w niej przyjęte zmierzają do zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Podstawowymi założeniami projektowanej ustawy są m.in. poszerzenie podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych poprzez objęcie nią zachowań uznanych za zachowania własne podmiotów zbiorowych wyczerpujące znamiona czynu zabronionego, odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za wszystkie czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw prywatnoskargowych oraz rezygnacja z wymogu uprzedniego uzyskiwania wyroku skazującego osobę fizyczną jako warunku odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego. W wyniku nowelizacji możliwe będzie pociągnięcie podmiotów zbiorowych do odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej w przypadku uzyskania przez podmiot zbiorowy korzyści majątkowej z popełnionego czynu zabronionego.

Ponadto, ustawa kilkunastokrotnie podwyższa górną granicę kary pieniężnej, która to ma być nie mniejsza niż 30.000,00 złotych i nie większa niż 30.000.000,00 złotych.

Warto wspomnieć, iż projekt ustawy przewiduje również jako jeden z możliwych skutków złamania jej przepisów rozwiązanie spółki, która naruszeń się dopuści.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.