17 grudnia 2018 w Prawo pracy

Prawo pracy – Najważniejsze zmiany w 2019 r.

Z początkiem 2019 r. wejdą w życie istotne – z punktu widzenia pracodawców, jak i pracowników – zmiany w przepisach prawa pracy.

Zapłata wynagrodzenia za pracę

Doprecyzowaniu ulegną postanowienia odnoszące się do sposobu i formy wypłaty wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia będzie mogła być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Pracodawcy przysługiwać będzie prawo do żądania od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Tym samym zasadą stanie się wypłata wynagrodzenia na rachunek płatniczy pracownika, a nie jak dotąd do jego rąk własnych.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Obowiązkiem pracodawcy od 1 stycznia 2019 r. będzie przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Do końca 2018 r. pracodawcy zobowiązani byli do przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat. Utrzymanie dotychczasowego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z początkiem 2019 r. uzasadnione będzie jedynie ze względu na specyfikę niektórych zawodów.

Pracownicze plany kapitałowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, choć ustawa stosowana ma być w pełni dopiero od 1 stycznia 2021 r.

PPK prowadzone mają być w celu systematycznego oszczędzania przez ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. Środki gromadzone w ramach PPK stanowić będą prywatną własność uczestników programu. Powszechność systemu PPK ma natomiast gwarantować nałożenie na podmioty zatrudniające obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK.

Mechanizm, na którym ma się opierać funkcjonowanie PPK stanowią dwa rodzaje umów. Pierwsza z nich – umowa o zarządzanie PPK – ma być zawierana przez podmiot zatrudniający osobę objętą PPK z instytucją finansową. Kolejna – umowa o prowadzenie PPK – ma wiązać osobę zatrudnioną z instytucją finansową i to właśnie w jej ramach przyjmowane będą składki i wypłaty transferowe.

Od momentu zapisu do programu od pensji pracownika będą pobierane składki. Składki uiszczać będą zatrudniający (ich wysokość waha się od 1,5 do 4% wynagrodzenia i zależy od jego wysokości) oraz uczestnik programu (od 2% do 4% wynagrodzenia), przy czym składki nie będą wliczane do podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pieniądze, które zostaną zebrane na indywidualnym koncie uczestnika PPK będą następnie inwestowane przez instytucje finansowe, z którymi podmioty zawarły ww. umowy o zarządzanie.

Uczestnictwo w PPK będzie dobrowolne, jednak w przypadku braku jakiegokolwiek działania ze strony pracownika automatycznie stanie się on uczestnikiem programu.

Zarząd sukcesyjny

25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej regulująca zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy.

Ustawa ta wprowadza – swoiste dla siebie – zmiany w zakresie wygasania umów o pracę. I tak w przypadku gdy godnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy, umowa o pracę wygasa z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że przed upływem tego terminu uzgodnione zostanie z pracownikiem, na mocy pisemnego porozumienia stron, że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego. Strony porozumienia będą mogły także uzgodnić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę.

Co do zasady, w przypadku gdy zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy, umowa o pracę na czas określony ulegnie rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta, jeżeli termin jej rozwiązania przypada przed upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy.

Okres od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę, dokonania uzgodnienia lub rozwiązania umowy uznawana jest za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik nie będzie zachowywał prawa do wynagrodzenia.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia

Od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2 250,00 zł brutto, a minimalna stawka godzinową wynosić będzie 14,70 zł brutto.

Dodatkowo, w Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt dotyczy wprowadzenia zasady wypłacania wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych w wysokości wyższej niż wynikająca z minimalnej stawki godzinowej w terminach ustalonych przez strony, a nie jak stanowi obecnie ustawa, co najmniej raz w miesiącu.

Projektowane zmiany dot. świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

W Sejmie trwają prace nad zmianą Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Celem projektu jest zmiana sposobu i charakteru wypłacania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą przypadający w okresie ciąży. Zgodnie z projektem w okresie pierwszych 33 dni tej niezdolności wypłacany będzie zasiłek chorobowy, a nie – jak obecnie – wynagrodzenie za pracę. Nie ulegnie przy tym zmianie wysokość świadczenia. Nadal ma ono wynosić 100% wynagrodzenia.

Projekt ustawy przewiduje wejście w życie ww. zmian po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Projektowane zmiany dot. dni wolnych od pracy

5 grudnia 2018 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy.

Projektodawcy proponują wprowadzić dzień wolny od pracy w Wielki Piątek oraz Wigilię Bożego Narodzenia.

Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty przez Sejm i Senat, a następnie podpisany  przez Prezydenta,  ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Projektowane zmiany dot. proponowanego wynagrodzenia

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, którego celem jest zobowiązanie pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko kandydatom.

Ustawa wprowadzić ma nowy, nie istniejący obecnie w polskim prawie, obowiązek zamieszczania przez pracodawcę  w publikowanych ogłoszeniach o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku informacji o proponowanym zasadniczym wynagrodzeniu brutto. W przypadku, w którym wskazywana będzie minimalna i maksymalna wysokości zasadniczego wynagrodzenia w informacji tej umieszczona winna być nadto wzmianka o możliwości jego negocjacji.

W razie przyjęcia projektu ustawy proponowane zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących opisanych powyżej zmian w przepisach z zakresu prawa pracy prosimy o kontakt, z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.