Świadczymy kompleksowe wsparcie dla zamawiających oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych we wszystkich etapach tej procedury, tj. począwszy od przygotowania wymaganych prawem dokumentów, aż po realizację zawartej umowy o zamówienie publiczne.

Wspieramy naszych klientów niezależnie od rodzaju przedmiotu zamówienia. Zamawiającym pomagamy przy sformułowaniu zapisów SIWZ oraz pism adresowanych do uczestników postępowania, a wykonawcom asystujemy przy sporządzeniu poprawnej z formalnoprawnego punktu widzenia oferty i towarzyszących jej załączników.

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu każdej ze stron postępowania zarówno na etapie negocjacji dotyczących wzajemnej współpracy i ostatecznej wersji umowy o zamówienie, jak i w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

W ramach praktyki zamówień publicznych, naszym klientom udzielamy również porad i wydajemy opinie, co do zgodności danego projektu lub rozwiązania z ustawą o zamówieniach publicznych oraz przepisami wykonawczymi.

Naszym głównym priorytetem jest ochrona oraz jak najpełniejsze zabezpieczenie interesu naszych klientów.

Nasze usługi w ramach praktyki zamówień publicznych obejmują m.in.:

  • analizy prawne przedsięwzięć pod kątem obowiązku stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
  • wsparcie na wszystkich etapach postępowania (m.in. przygotowanie lub opiniowanie i weryfikowanie dokumentacji wymaganej w postępowaniu oraz odpowiednich pism, takich jak pełnomocnictwa, wezwania, wyjaśnienia)
  • negocjowanie, identyfikowanie i zapobieganie ryzykom związanym z danym postępowaniem;
  • wnoszenie środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
  • wsparcie na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne