Odpowiedzialne i świadome podejście do biznesu wiąże się z koniecznością dostosowania się do szeregu regulacji prawnych związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Wierzymy przy tym, że ochrona środowiska to nie tylko chwilowa moda, ale trend, który w kolejnych latach w sposób trwały będzie kształtował relacje biznesowe.

Aby ułatwić naszym klientom dostosowanie się do tych wymogów, w ramach naszej praktyki oferujemy:

  • audyty prowadzonej działalności oraz planowanych przedsięwzięć pod kątem spełnienia wymagań szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami,
  • opiniowanie umów oraz ocena innych projektów Klientów pod kątem ich zgodności z wymaganiami prawa ochrony środowiska,
  • wparcie Klientów przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych dla potrzeb realizowanych przez nich przedsięwzięć,  przy pozyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych, sektorowych i innych tego typu decyzji administracyjnych,
  • wsparcie Klientów w toku postępowań kontrolnych, w tym postępowań prowadzonych przez WIOŚ, oraz udział w postępowaniach administracyjnych związanych z nakładaniem kar za ewentualne naruszenia przepisów związanych z ochroną środowiska,
  • wsparcie na etapie opracowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odpowiednio na etapie ubiegania się o takie zamówienie i jego realizacji.