Sprawą zajmujemy się od momentu pierwszego kontaktu z klientem, poprzez reprezentowanie klienta w postępowaniu przed sądem, wydanie prawomocnego orzeczenia sądu, aż po wyegzekwowanie zasądzonych kwot od banku.

Prowadzenie każdej sprawy zaczynamy od dokładnej analizy treści stosunku prawnego łączącego bank oraz kredytobiorcę, tj. umowy, aneksu itd. Następnie, liczymy kwotę, jakiej możemy dochodzić przed sądem.

W zależności od decyzji Klienta kierujemy do banku wezwanie do zapłaty, a następnie pozew albo kierujemy do sądu zawezwanie do próby ugodowej, które zwykle z braku dobrej woli po stronie banku nie kończy się ugodą, ale przerywa bieg terminu przedawnienia.

Celem postępowania sądowego jest przede wszystkim uzyskanie dla kredytobiorcy jak największych korzyści finansowych.

Przed sądem walczymy o:

 • uznanie umowy kredytowej za nieważną
 • uznanie niedozwolonych klauzul umownych za bezskuteczne względem kredytobiorcy
 • zwrot wszystkich nieprzedawnionych wpłat dokonanych przez kredytobiorcę
 • ewentualnie o zwrot nadpłaconych rat
 • zwrot kosztów poniesionych w związku z kredytem:
  1. ubezpieczenie lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych
  2. ubezpieczenie na życie
  3. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  4. ubezpieczenie spłaty kredytu
  5. ubezpieczenia pomostowe
  6. prowizje banku za udzielenie kredytu
  7. i inne