Podatków się nie lubi, ale podatki można oswajać. Kluczowe w tym procesie są dwie kwestie – poczucie komfortu i poczucie kontroli. Komfort to przekonanie, że nie uchybiamy naszym obowiązkom podatkowym, bez względu na dynamikę zmian przepisów w tym zakresie. Kontrolę wypracowujemy poprzez bycie o krok do przodu przed nadchodzącymi zmianami gospodarczymi i finansowego otoczenia biznesu. Podstawowym celem podejmowanych przez nas działań w zakresie doradztwa podatkowego jest zapewnienie naszym partnerom biznesowym komfortu podatkowego i kontroli procesów podatkowych.

W ramach świadczonych usług wspieramy naszych klientów oferując stałą pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych, występując w ich imieniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz wykonując projekty podatkowe ad hoc odpowiadające sprecyzowanym potrzebom biznesowym.

Nasze usługi doradztwa podatkowego obejmują wsparcie w zakresie podatków pośrednich, bezpośrednich i lokalnych oferowane w szczególności poprzez:

  • współpracę na podstawie stałych umów doradztwa podatkowego dla pracowników działów księgowych i prawnych związane z rozwiązywaniem bieżących wątpliwości podatkowych, poprzez udzielanie ustnych i pisemnych porad dotyczących bieżących rozliczeń podatkowych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem,
  • reprezentację w postępowaniach podatkowych i celno-skarbowych, kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz w czynnościach sprawdzających poprzez uczestnictwo na każdym etapie tych procesów w podejmowanych przez organy działaniach wraz ze sporządzaniem i składaniem wyjaśnień, zastrzeżeń i odwołań od ewentualnych niekorzystnych rozstrzygnięć podatkowych,
  • reprezentację w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawach zainicjowanych przez naszą Kancelarię lub przekazanych naszej Kancelarii w trakcie ich prowadzenia, wynikających z inicjatywy podatnika lub działań organów podatkowych,
  • doraźne projekty podatkowe odpowiadające aktualnym potrzebom biznesowym takie jak przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, wniosków o wydanie wiążących informacji stawkowych, opiniowanie zapisów umów pod względem obowiązków podatkowych, przygotowywanie opinii podatkowych w odniesieniu do prowadzonych lub planowanych działań gospodarczych, sporządzanie procedur podatkowych etc.,
  • przeprowadzanie przeglądów podatkowych nakierowanych na identyfikację ryzyk podatkowych, które mogą prowadzić do powstania zaległości podatkowych, jak również w celu wskazania optymalnych rozwiązań podatkowych lub obszarów występowania nadpłat w uiszczanych podatkach,
  • prowadzenie szkoleń podatkowych i praktycznych warsztatów podatkowych zapewniających odpowiednie przygotowanie się do nowelizacji przepisów podatkowych.