7 czerwca 2019 w Wydarzenia

Polska wygrywa spór przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej

Konflikt pomiędzy Komisją Europejską (dalej: KE) a Polską rozpoczął się we wrześniu 2016, kiedy to KE stwierdziła, że wprowadzony w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej narusza prawo unijne i wszczęła w tej sprawie postępowanie przeciwko Polsce. KE popierała swoje stanowisko konstrukcją samego podatku, który przewidywał dwie stawki  podatku od handlu: 0,8 % od przychodu między 17 mln złotych a 170 mln złotych oraz stawki 1,4 % naliczanej od przychodu przekraczającego 170 mln złotych miesięcznie. Taki podział, jak argumentowała KE,  może być uznany za pomoc publiczną, gdyż konstrukcja podatku faworyzuje mniejszych przedsiębiorców. W związku z powyższym, KE wydała decyzję o nakazie zawieszenia stosowania podatku.

Polska nie zgadzała się ze stanowiskiem Komisji, ale sama decyzja została uszanowana a stosowanie podatku zawieszone.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. Polska skierowała do TSUE skargę na decyzję KE. Podniesiono w niej, że:

(1) KE błędnie zakwalifikowała wprowadzony podatek jako pomoc publiczną;

(2) KE naruszyła prawo unijne przez nakazanie niezwłocznego zawieszenia stosowania podatku; oraz

(3) działanie KE może być uznane jako dyskryminujące Polskę w kontekście stosowania podobnych podatków przez Francję czy Hiszpanię.

TSUE w wyroku wskazał, iż KE “nie mogła słusznie wywieść istnienia selektywnych korzyści towarzyszących podatkowi od sprzedaży detalicznej z samej tylko progresywnej struktury tego nowego podatku“. Trybunał ten jednocześnie podkreślił, że przedsiębiorstwo osiągające wysokie przychody może, dzięki różnym oszczędnościom, mieć proporcjonalnie niższe koszty niż przedsiębiorstwo, które osiąga skromniejsze przychody.

Co więcej, w uzasadnieniu wyroku podniesiono, iż KE nie udało się wykazać w zaskarżonej decyzji “istnienia selektywnej korzyści wprowadzającej zróżnicowanie wśród podmiotów gospodarczych, które w świetle celu wyznaczonego przez polskiego ustawodawcę podatkowi od sprzedaży detalicznej znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej“.

Ze względu na powyższe TSUE stwierdził nieważność decyzji KE. Natomiast w odniesieniu do samej decyzji KE o wszczęciu postępowania wobec Polski, TSUE zwrócił uwagę, że jest ona oparta na błędnej analizie i nie była uzasadniona.

W razie braku zaskarżenia wyroku albo przegranej przez KE w drugiej instancji przed TSUE, możemy się spodziewać, że już od 2020 roku fiskus zacznie pobierać progresywny podatek od sprzedaży detalicznej, co niewątpliwie wpłynie na sytuację polskich przedsiębiorców.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.