24 czerwca 2019 w Wydarzenia

Opinia rzecznika generalnego w kolejnej sprawie z udziałem Facebooka

W dniu 4 czerwca 2019 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Maciej Szpunar wydał interesującą opinię w sprawie pod sygnaturą C-18/18 z udziałem osoby publicznej i globalnej sieci społecznościowej.

Sprawa dotyczy Evy Glawischnig- Piesczek, byłej posłanki do parlamentu austriackiego, pod której adresem opublikowane zostały komentarze zniesławiające na platformie Facebook.

Na stronie jednego z austriackich magazynów ukazał się artykuł, który opisywał działania partii Zielonych, do której należy posłanka. Jeden z użytkowników portalu Facebook udostępnił ww. artykuł wraz z jego tytułem, fragmentem tekstu, zdjęciem pani Evy Glawischnig- Piesczek oraz własnym, obraźliwym komentarzem pod adresem posłanki.

Pani Eva Glawischnig- Piesczek zażądała od portalu Facebook zaprzestania udostępnienia informacji godzących w jej dobre imię. Wobec braku reakcji ze strony Facebooka, posłanka wysnuła roszczenie o zakaz publikowania i rozpowszechnienia jej zdjęć opatrzonych stwierdzeniami identycznymi lub „równoznacznymi” z komentarzem udostępnionym uprzednio przez użytkownika sieci.

Austriacki sąd najwyższy, wobec powziętych wątpliwości, zwrócił się do Trybunał Sprawiedliwości UE o wydanie interpretacji dyrektywy o handlu elektronicznym, mającej zastosowanie w niniejszej sprawie.

W powyższej sprawie została wydana opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara.

W ocenie rzecznika, dostawcy usług hostingowych prowadzący platformę sieci społecznościowych jak Facebook mogą zostać zmuszeni w drodze nakazu sądowego do poszukiwania i identyfikowania informacji identycznych z informacją uznaną za bezprawną przez sąd, który wydał ten nakaz. Co więcej, nakaz sądowy może dotyczyć również informacji równoznacznych, jednak wówczas obowiązuje on tylko wobec informacji rozpowszechnianych przez jednego użytkownika.

Rzecznik zwrócił uwagę również, że dyrektywa nie reguluje zakresu terytorialnego, a co za tym idzie dostawca usług hostingowych może być zobowiązany nawet do działań w skali ogólnoświatowej.

Nadto, zdaniem rzecznika, dostawca usług hostingowych może zostać również zobowiązany do usuwania informacji równoznacznych z informacją, która została uznana za bezprawną, jeśli o informacjach tych uzyskał on wiadomość.

W naszej ocenie powyższe wnioski rzecznika świadczą o tym, że dobra osobiste stanowią w dobie mediów społecznościowych niebagatelne zagadnienie. Wydana przez rzecznika generalnego opinia pozwala natomiast stwierdzić, że portale społecznościowe powinny opracować mechanizmy, pozwalające sprostać wymogom prawodawstwa unijnego odnośnie ochrony tych dóbr.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.