18 grudnia 2019 w Wydarzenia

Ochrona danych osobowych podczas kontroli biletów

Zarówno w okresie około świątecznym, jak i na co dzień, wielu z nas podróżuje środkami komunikacji publicznej. Warto więc wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują kontrolerom biletów. Czy kontroler może żądać okazania dowodu osobistego lub spisać z niego dane osobowe?

Uprawnienia kontrolera biletów określa art. 33a  ustawy Prawo przewozowe.

Kontroler biletów w trakcie kontroli ma prawo:

 • zweryfikować dokumenty przewozowe pasażera, w tym dokumenty potwierdzające jego uprawnienia do ulgowych przejazdów,
 • w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu upoważniającego do przejazdu – pobrać właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawić wezwanie do zapłaty,
 • w razie odmowy zapłacenia należności, żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
 • w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu, ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
 • w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

RODO a kontrola biletów

Zgodnie z zasadą minimalizacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) kontroler może spisać tylko dane niezbędne do celu ich przetwarzania, w tym przypadku do wystawienia wezwania do zapłaty i ewentualnego dochodzenia roszczeń przez przewoźnika.

W praktyce są to takie dane jak:

 • dane określające przewoźnika;
 • dane pozwalające zidentyfikować wezwanie;
 • imię, nazwisko oraz adres podróżnego;
 • datę, relację przejazdu (numer pociągu, numer linii, numer kursu);
 • miejsce ujawnienia braku dokumentu przewozu lub zatrzymania środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny;
 • tytuł i wysokość roszczenia przewoźnika;
 • numer konta, na które należy wpłacić należność;
 • termin uregulowania należności;
 • pouczenie o możliwości złożenia reklamacji, ze wskazaniem adresu jednostki organizacyjnej, w której można ją złożyć, oraz formy złożenia reklamacji;
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości podróżnego;
 • uwagi podróżnego;
 • numer identyfikacyjny sporządzającego.

Ochrona danych osobowych podróżnika

Odnośnie spisania danych osobowych z dokumentów tożsamości przez kontrolera biletów, Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazał, że powinno się ono odbywać w taki sposób, aby osoby postronne nie miały możliwości zapoznania się z widniejącymi tam informacjami.

Jeżeli więc w środku komunikacji publicznej nie ma możliwość spisania danych w taki sposób, aby inni pasażerowie się z nimi nie zapoznali, to takie czynności w ocenie UODO powinny być przeprowadzone na przystanku bez udziału osób trzecich.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.