25 lipca 2019 w Blog

Nowelizacja KPC podpisana!

Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań, które będą miały fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. Poniżej omawiamy niektóre z nich.

Obligatoryjna odpowiedź na pozew

Zmiana zakłada obligatoryjne złożenie odpowiedzi na pozew, w wyznaczonym przez sąd terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. Sąd może zarządzić wymianę dalszych pism procesowych, ustalając stosowny harmonogram. Z założenia, w momencie rozpoczęcia procedowania sąd dysponować ma stanowiskiem oraz materiałem dowodowym od obydwu stron. Pozwolić to ma na sprawne zarządzanie przebiegiem postępowania i jego planowanie.

Posiedzenie przygotowawcze przed rozprawą

Nowelizacja wprowadza posiedzenie przygotowawcze, obowiązek planowania czynności, dostarczenia przed rozprawą materiału dowodowego, czy też tworzenie planu rozprawy głównej. Zmiany te mają służyć rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy.

Kary za przewlekanie postępowania

W sytuacji uznania, że strona zmierza to przedłużenia postępowania, sąd może podwoić koszty procesu oraz zasądzone odsetki. Zmiana ma zmusić strony do kalkulacji, czy spowolnienie postępowania się opłaca. Ponadto wnioski, które mają służyć obstrukcji, sędzia będzie mógł pozostawić bez rozpatrzenia.

Komornik jak listonosz

W przypadku nieodebrania pozwu bądź innego pisma procesowego przez pozwanego, przewodniczący zawiadomi o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując go (w terminie dwóch miesięcy) do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika (koszt – 40 zł). Po bezskutecznym upływie terminu, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu na rok. Gdy do tego czasu powód nie  odnajdzie pozwanego, sąd umorzy postępowanie. To oznacza koniec z fikcją doręczeń.

Sformalizowane postępowanie w sprawach gospodarczych

Ważnym elementem reformy jest przywrócenie postępowania w sprawach gospodarczych. To specjalny tryb, w którym mają być rozstrzygane spory cywilne pomiędzy przedsiębiorcami. W sprawach gospodarczych będą krótsze terminy na dokonanie czynności procesowych, nie będzie możliwa zmiana powództwa, a przede wszystkim będzie prymat dowodu z dokumentu nad dowodem z zeznań świadków. To oznacza, że wszelkie transakcje już teraz warto zacząć dokumentować. Powód będzie musiał powołać wszystkie dowody w pozwie, a pozwany w odpowiedzi na pozew. Na uzupełnienie braków będzie tylko siedem dni. W przypadku niedochowania tego terminu, dowody zostaną pominięte. Strony jednak będą mogły umówić się o wyłączenie określonych dowodów. Taka umowa musi być zawarta na piśmie.

Cała treść ustawy dostępna jest pod adresem:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,47,lipiec-2019-r-.html

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.