2 stycznia 2019 w Blog

Kilka uwag o prowadzeniu biznesu w Chinach (cz. I – nazwa chińskiej spółki handlowej i jej weryfikacja)

Polscy przedsiębiorcy na przestrzeni ostatnich lat przejawiają coraz większe zainteresowanie prowadzeniem działalności  w Chińskiej Republice Ludowej, w tym w szczególności wymianą handlową z chińskimi podmiotami.
Taka współpraca wielokrotnie okazuje się być niezwykle owocna i pomyślna dla obydwu stron. Niemniej jednak
w praktyce wciąż daje się zaobserwować brak odpowiedniego przygotowania do prowadzenia biznesu w Chinach – co niestety może się skończyć dużym (a stosunkowo łatwym do uniknięcia) rozczarowaniem.

Bardzo ważnym, a zarazem zaskakująco często pomijanym etapem jest weryfikacja podmiotu, z którym polski przedsiębiorca zamierza podjąć współpracę. Warto w tym miejscu w szczególności zwrócić uwagę na problematykę związaną z oficjalną nazwą chińskiej spółki handlowej.

Chińskie podmioty funkcjonujące w obrocie międzynarodowym często posługują się swoją angielską nazwą (zazwyczaj dosłownym tłumaczeniem firmy), co zasadniczo nie powinno budzić zdziwienia. Takie postępowanie jest motywowane przede wszystkim łatwiejszą przyswajalnością oraz rozpoznawalnością nazwy przez zagranicznych kontrahentów i konsumentów. Niemniej jednak należy pamiętać, że w przypadku spółki handlowej z Chińskiej Republiki Ludowej (tzw. Chin Kontynentalnych)*, oficjalna – widniejąca w rejestrze przedsiębiorców
– nazwa będzie zapisana w języku mandaryńskim (chińskimi znakami). Możemy w tym miejscu przywołać przykład powszechnie znanych chińskich podmiotów, takich jak: Lenovo Group Ltd., czy też Huawei Technologies Co., Ltd., które w chińskim rejestrze przedsiębiorców oficjalnie figurują odpowiednio jako: 联想集团有限公司 (transkrypcja pinyin: liánxiǎng jítuán yǒuxiàn gōngsī) oraz 华为技术有限公司 (transkrypcja pinyin: huáwèi jìshù yǒuxiàn gōngsī). Wypada jednocześnie zasygnalizować, że na niektórych certyfikatach wydawanych przez odpowiednie organy chińskie może być przedstawiona zarówno chińska, jak i angielska nazwa spółki (niemniej jednak nawet w takim wypadku wersja angielska będzie co do zasady traktowana jako tłumaczenie oficjalnej chińskiej nazwy).

Niestety w dalszym ciągu zdarza się, że na umowie (o ile w ogóle zostaje sporządzona na piśmie – co samo
w sobie jest tematem na odrębny artykuł) lub np. dokumentach potwierdzających sprzedaż znajduje się wyłącznie angielska nazwa spółki wraz z danymi adresowymi, co może być w przyszłości niewystarczające do właściwego ustalenia tego podmiotu. Wskazana sytuacja może rodzić ogromne problemy szczególnie w razie potrzeby dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. W skrajnych przypadkach okazuje się, że spółka nigdy formalnie nie istniała lub kontrahent podszył się pod inny podmiot, przedstawiając tłumaczenie chińskiej nazwy przypadkowej spółki.

Przed rozpoczęciem współpracy warto zatem zwrócić szczególną uwagę na rodzaj danych, jakie ujawnia potencjalny partner biznesowy. Oczywiście, posługiwanie się przez chińskiego przedsiębiorcę nazwą angielską nie musi stanowić próby wprowadzenia w błąd, czy nawet oszustwa – w zdecydowanej większości wypadków takie postępowanie jest podyktowane wyłącznie względami pragmatycznymi. Należy jednak zachować wzmożoną czujność w wypadku, gdy druga strona nie ujawnia informacji umożliwiających jej identyfikację w rejestrze przedsiębiorców (w tym oficjalnej chińskiej nazwy, czy też numeru identyfikacyjnego spółki). Wiarygodni chińscy kontrahenci co do zasady nie mają problemu z przedstawieniem swojej licencji biznesowej (dokumentu sporządzonego w języku mandaryńskim, potwierdzającego m.in. prawidłową rejestrację oraz zakres działalności gospodarczej spółki).

Warto zaznaczyć, że Państwowa Administracja Przemysłu i Handlu Chińskiej Republiki Ludowej prowadzi oficjalną, ogólnodostępną on-line wyszukiwarkę informacji z rejestru przedsiębiorców chińskich pod adresem: http://www.gsxt.gov.cn/index.html, co pozwala na szybką i łatwą weryfikację chińskiego partnera biznesowego (przynajmniej w podstawowym zakresie). Dzięki temu możemy sprawdzić m.in.: dane osób upoważnionych
do reprezentowania spółki, kapitał, numer identyfikacyjny, czy też zakres działalności gospodarczej. Jedynym mankamentem w tym wypadku jest fakt, że powyższa strona internetowa jest dostępna wyłącznie w języku mandaryńskim.

Podsumowując, zawarcie umowy z chińską spółką handlową powinno być zawsze poprzedzone co najmniej sprawdzeniem informacji dostępnej w ogólnodostępnym rejestrze. Wielu polskich przedsiębiorców w dalszym ciągu nie zwraca wystarczającej uwagi na rodzaj danych przedstawianych przez potencjalnego kontrahenta. Posługiwanie się przez chińskie spółki handlowe angielskim odpowiednikiem firmy jest na tyle powszechne
w obrocie, że wiele osób w dalszym ciągu błędnie poczytuje takie nazwy za oficjalne, usypiając swoją czujność.
O ile podmioty nierzetelne należy uznać za zdecydowany margines wśród chińskich przedsiębiorców biorących udział w obrocie międzynarodowym, o tyle brak ostrożności i zdrowego rozsądku może stosunkowo szybko doprowadzić do napotkania ich na swojej drodze. Dlatego wcześniejsze przeprowadzenie chociażby podstawowej weryfikacji danych potencjalnego partnera biznesowego pozwala na uniknięcie wielu niepotrzebnych problemów w przyszłości.

 

* Chiny Kontynentalne (Chińska Republika Ludowa) posiadają odrębny od Hongkongu i Makau reżim prawny w ramach zasady „jedno państwo, dwa systemy”. Niniejszy artykuł dotyczy spółek handlowych znajdujących się pod reżimem prawa ChRL.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.