20 maja 2021 w Blog

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym dotycząca hulajnóg oraz monocykli elektrycznych

20 maja 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzająca regulacje dotyczące poruszania się m.in. na hulajnogach elektrycznych, monocyklach elektrycznych czy deskorolkach.

Nowelizacja zdefiniowała trzy nowe kategorie środków transportu – urządzenie wspomagające ruch (np. deskorolka), hulajnoga elektryczna oraz urządzenie transportu osobistego (np. monocykl elektryczny) – i wprowadziła szereg regulacji określających reguły przemieszczania się nimi. Tak więc, dzięki nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, uregulowana została sytuacja pewnej kategorii „pojazdów”, które już od dłuższego czasu towarzyszą nam na drodze. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z nimi związane:

Dopuszczalna prędkość

Dla każdej z wprowadzonych kategorii środków transportu została określona prędkość dopuszczalna. Dla hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego została ona ściśle określona i wynosi 20 km/h.

W przypadku osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch (np. deskorolki) dopuszczalną prędkość poruszania się określono odmiennie. Mianowicie, jeżeli osoba korzystająca z takiego środka transportu porusza się po chodniku albo drodze dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Jeżeli natomiast nie korzysta z chodnika albo drogi dla pieszych, ma wówczas obowiązek poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa.

Jezdnia, ścieżka dla rowerów, a może chodnik?

W nowelizacji zostało również wskazane z jakich obszarów jezdni mogą korzystać użytkownicy powyższych .

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Natomiast w strefie zamieszkania korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeżeli brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, zobowiązany jest korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Jeżeli natomiast i takiej jezdni brak, wyjątkowo, może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Zakazy

Nowelizacja wprowadziła również szereg zakazów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Dla omawianej kategorii środków transportu wprowadzono m.in. zakaz poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, zakaz przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, zakaz czepiania się pojazdów, czy zakaz poruszania się tyłem.

Dzieci

Od 20 maja 2021 r. obowiązuje również określona granica wieku, do jakiej dziecko nie może zostać dopuszczone do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze i wynosi ona 10 lat. Ograniczenie to nie obowiązuje w strefie zamieszkania wyłącznie w przypadku, gdy dziecko do lat 10 kieruje hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego pod opieką osoby dorosłej. Osoba pomiędzy 10 a 18 rokiem życia do kierowania hulajnogą elektryczną musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Postój

Postój hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego jest zawsze dopuszczalny w miejscu do tego przeznaczonym. W razie braku takiego miejsca dopuszczalny jest postój jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika oraz równolegle do tej krawędzi, ale tylko gdy że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Brak zgody na wspólną jazdę

W przypadku kierujących rowerem, dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ta regulacja nie obejmuje kierujących hulajnogą elektryczną czy korzystających z urządzenia transportu osobistego. Oznacza to, że dwie osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi, w odróżnieniu od rowerzystów, nie mogą na jezdni jechać obok siebie.

Sankcje za nieprzestrzeganie nowych regulacji

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w Kodeksie wykroczeń. Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszający się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, który porusza się z prędkością większą niż zbliżona do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wskazane przez nas zmiany nie są jedynymi. Nowelizacja określiła również sposób poruszania się wspomnianymi środkami komunikacji, rozszerzyła uprawnienia Policji i Straży Miejskiej (Gminnej), a także wprowadziła możliwość określenia kosztów usunięcia i przechowywania takich środków.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.