18 czerwca 2019 w Wydarzenia

Dobra wiadomość na wakacje dla zwiedzających Europę – dużo gorsza dla budżetu Niemiec

W dzisiejszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął sprawę dotyczącą niemieckiej opłaty za użytkowanie dróg federalnych (winiety) przez samochody osobowe (sygn. C-591/17).

W 2015 r. Niemcy ustanowiły ramy prawne dla wprowadzenia opłaty za użytkowanie dróg federalnych, w tym autostrad, przez samochody osobowe. Poprzez tę opłatę Niemcy zamierzały wprowadzić system finansowania infrastruktury drogowej oparty na zasadach „użytkownik płaci” oraz „zanieczyszczający płaci”.

Nowy system polegać miał na tym, że każdy właściciel pojazdu zarejestrowanego w Niemczech zobowiązany byłby do uiszczenia opłaty w formie winiety rocznej, w maksymalnej kwocie 130 EUR. W przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą opłata musiałaby zostać wniesiona tylko w przypadku korzystania z autostrad.

Równolegle Niemcy postanowiły, że właściciele pojazdów zarejestrowanych w Niemczech będą korzystać ze zwolnienia z podatku od pojazdów samochodowych w wysokości co najmniej równej kwocie opłaty za użytkowanie dróg federalnych, którą musieli uiścić.

W dzisiejszym wyroku Trybunał stwierdził, że opłata za użytkowanie infrastruktury połączona ze zwolnieniem z podatku od pojazdów samochodowych, z którego korzystają tylko właściciele pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, stanowi pośrednią dyskryminację ze względu na przynależność państwową oraz naruszenie zasad swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług.

Trybunał podkreślił, że zwolnienie z podatku od pojazdów samochodowych na korzyść właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Niemczech skutkuje pełną rekompensatą uiszczonej przez nich opłaty za użytkowanie infrastruktury, tak że ciężar ekonomiczny wspomnianej opłaty de facto spoczywa jedynie na właścicielach i kierowcach pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich.

Dodatkowo Trybunał uznał, że wprowadzona przez Niemcy winieta może utrudniać dostęp do rynku niemieckiego produktom pochodzącym z innych państw członkowskich. Opłata za użytkowanie infrastruktury może bowiem zwiększać koszty transportu, a w związku z tym także cenę tych produktów, wpływając na ich konkurencyjność.

Dodatkowo, wprowadzona opłata może utrudniać dostęp zarówno usługodawców, jak i usługobiorców pochodzących z innego państwa członkowskiego do rynku niemieckiego. Opłata za użytkowanie infrastruktury może bowiem zwiększać koszt usług świadczonych w Niemczech przez zagranicznych usługodawców, a także zwiększać koszt, jaki dla zagranicznych usługobiorców stanowi podróż do Niemiec w celu skorzystania tam z usługi.

Podsumowując, Trybunał uznał, iż opłata za użytkowanie dróg federalnych przez samochody osobowe wprowadzona przez Niemcy jest dyskryminująca, ponieważ jej ciężar ekonomiczny w praktyce spoczywa tylko na właścicielach i kierowcach pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.