8 lutego 2019 w Blog

Czy okres zatrudnienia za granicą zalicza się w Polsce do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

W dzisiejszych czasach Polacy często decydują się na wyjazd za granicę, a jedną z pobudek są większe możliwości zarobkowe. Część z nich na emigracji układa sobie życie i w nowym Państwie postanawia osiedlić się na stałe, jednak spora większość w tęsknocie za ojczyzną, rodziną czy przyjaciółmi planuje powrót do kraju. Wówczas w ich głowach rodzi się pytanie, czy okres zatrudnienia za granicą zalicza się w Polsce do stażu pracy, od którego uzależniony jest m.in. wymiar urlopu wypoczynkowego oraz jak takie zagraniczne zatrudnienie udokumentować?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy, jeśli ogólny staż pracy pracownika wynosi co najmniej 10 lat, to takiemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni kalendarzowych. Jeżeli jednak ten staż pracy jest krótszy, wymiar należnego pracownikowi urlopu wynosi 20 dni kalendarzowych (art. 154.  § 1 KP).

Nie ulega wątpliwości, że do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się również okres nauki, co wprost regulują przepisy prawa pracy (Art. 155 § 1 KP). Kodeks Pracy nie zawiera natomiast przepisów dotyczących zaliczania okresów zatrudnienia odbytych poza granicami kraju do stażu pracy w Polsce. Zastosowanie w tym zakresie znajduje jednak art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego zalicza się do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych, w tym prawa do wyższego wymiaru urlopu.

Treść art. 86 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy nakłada więc na pracodawcę polskiego obowiązek uwzględniania do ogólnego stażu pracy danego pracownika jego okresów zatrudnienia u pracodawców zagranicznych, pod warunkiem ich udokumentowania przez pracownika. W istocie oznacza to, że:

  • pracodawca ma prawo żądać od pracownika udokumentowania pracy za granicą;
  • to na pracowniku spoczywa ciężar dowodu, pracownik musi bowiem wykazać fakt świadczenia pracy za granicą w danym okresie w ramach stosunku pracy.

Okresy wcześniejszego zatrudnienia poza granicami naszego kraju można udokumentować nie tylko świadectwem pracy, ale również innymi dokumentami urzędowymi bądź prywatnymi, do których zaliczyć możemy m.in. umowę o pracę, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, odcinki wypłat wynagrodzenia czy zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym. Nie warto przy tym polegać wyłącznie na jednym dokumencie, a postarać się zgromadzić ich jak najwięcej, z których każdy na swój sposób potwierdza okres zatrudnienia za granicą.

Co bardzo istotne, aby można było zaliczyć okres zatrudnienia za granicą do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego, zatrudnienie to musi odbywać się w ramach stosunku pracy. Wyłącza to jednocześnie możliwość zaliczenia do stażu pracy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, a więc istniejącego w innym kraju odpowiednika uregulowanego w kodeksie cywilnym zlecenia czy umowy o dzieło.

Dodatkowo zauważyć należy, że dokument potwierdzający fakt zatrudnienia pracownika poza granicami kraju winien zostać sporządzony w języku polskim. Jeżeli jednak taki dokument został sporządzony w języku obcym, to pracodawcy należy doręczyć dodatkowo jego tłumaczenie, przy czym tłumaczenie to nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Konkludując, pracodawca zobowiązany jest do zaliczenia pracownikowi do ogólnego stażu pracy, który ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego, jego okresu zatrudnienia za granicą, jeżeli pracownik stosownymi dokumentami wykaże, że w danym okresie czasu w ramach stosunku pracy wykonywał pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.