11 kwietnia 2019 w Blog, Prawo pracy

Czy profesor Maciej Szpunar lubi hip hop, czyli o samplingu

Profesor Maciej Szpunar, Pierwszy Rzecznik  Generalny TSUE, wydał opinię, w której wskazuje, że sampling narusza prawa producenta fonogramu jeśli jest dokonywany bez jego zgody. Sampling to użycie fragmentu utworu muzycznego  w nowo utworzonym utworze muzycznym. Właściwie od początku…

CZYTAJ WIĘCEJ
5 kwietnia 2019 w Blog, Prawo pracy

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kredytów indeksowanych do CHF

W dniu 4 kwietnia 2019 r., w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt ​III CSK 159/17, Sąd Najwyższy poparł „odfrankowienie” kredytów złotowych indeksowanych do CHF. Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd Najwyższy przyjął, że uznanie…

CZYTAJ WIĘCEJ
21 marca 2019 w Blog, Prawo pracy

Czy pełnomocnictwo, o którym mowa w art 210  § 1 KSH może być pełnomocnictwem rodzajowym?

Uchwałą podjętą w dniu 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt III CZP 71/18) Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy pełnomocnictwo udzielone osobie powołanej przez wspólników spółki z o.o. do zawierania umów z członkiem zarządu spółki może być pełnomocnictwem rodzajowym. Zgodnie…

CZYTAJ WIĘCEJ
14 marca 2019 w Blog, Prawo pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów!

W jednym z najnowszych orzeczeń, które zapadło w sprawie C-118/17 odnośnie umów kredytu z klauzulami dotyczącymi spreadów walutowych,  Trybunał podkreślił, że przepisy wykluczające nieważność z mocą wsteczną umowy kredytu w walucie obcej zawierającej nieuczciwy warunek dotyczący ryzyka kursu…

CZYTAJ WIĘCEJ
4 marca 2019 w Blog, Prawo pracy

Private enforcement w przypadku porozumień kartelowych – efektywny sposób wzmocnienia walki ze szkodliwymi dla konkurencji porozumieniami?

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (dalej: Ustawa) wprowadziła ułatwienia w prywatnoprawnym trybie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody z tytułu naruszenia prawa konkurencji, w tym naruszeń w…

CZYTAJ WIĘCEJ
27 lutego 2019 w Blog, Prawo pracy

Co to jest zachowek?

Pod enigmatycznym pojęciem zachowku, kryję się instytucja mająca za swoje główne zadanie ochronę i zabezpieczenie interesów osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Zachowek został uregulowany w przepisach art. 991-1011 kodeksu cywilnego. Istota zachowku i osoby uprawnione Głównym…

CZYTAJ WIĘCEJ
20 lutego 2019 w Blog, Prawo pracy

Duże zmiany w prawie komorniczym od 1 stycznia 2019 r.

Wraz z nadejściem 1 stycznia 2019 r. utraciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach sądowych i egzekucji. Ustawa ta przez lata swojego obowiązywania była wielokrotnie nowelizowana, co znacząco wpłynęło na  jej spójność – a…

CZYTAJ WIĘCEJ
8 lutego 2019 w Blog, Prawo pracy

Czy okres zatrudnienia za granicą zalicza się w Polsce do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

W dzisiejszych czasach Polacy często decydują się na wyjazd za granicę, a jedną z pobudek są większe możliwości zarobkowe. Część z nich na emigracji układa sobie życie i w nowym Państwie postanawia osiedlić się na stałe, jednak spora…

CZYTAJ WIĘCEJ
1 lutego 2019 w Blog, Prawo pracy

Zmiany w KSH – rezygnacja ostatniego członka zarządu

Pośród pytań, które w ostatnich latach są nam coraz częściej zadawane, zdecydowanie znajduje się wątpliwość dotycząca pozywania spółek bez zarządu. Nierzetelni kontrahenci bez żadnych skrupułów wykorzystują to, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie należności od spółki bez zarządu…

CZYTAJ WIĘCEJ
30 stycznia 2019 w Blog, Prawo pracy

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a następnie 11 stycznia 2019 r. dokument wpłynął do Sejmu. Wśród powodów zmian legislacyjnych w tym zakresie podaje się przede wszystkim to, iż potrzeba nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy podyktowana…

CZYTAJ WIĘCEJ