30 sierpnia 2019 w Wydarzenia

Biała lista podatników VAT już od 1 września 2019 r.!

Już od 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać nowe, bardzo ważne dla przedsiębiorców zasady weryfikacji kontrahentów przy dokonywaniu transakcji. Znowelizowana ustawa o VAT (z 12 kwietnia 2019 r.) wprowadzi ujednolicony rejestr firm, tzw. białą listę podatników VAT, obejmujący m.in. nowość, czyli wykaz rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców. Ustawa wprowadza jednocześnie obowiązek dokonywania zapłaty wyłącznie na rachunki figurujące w tym rejestrze – pod groźbą sankcji w zakresie VAT i dodatkowym obciążeniem podatkiem dochodowym (PIT/CIT).

Czym jest Biała lista?

Nowy wykaz firm, tak zwana „biała lista podatników VAT” swoim zakresem obejmować będzie między innymi podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa, tj. jego adresy, nazwy podatników numery identyfikacyjne, dane podmiotu ją prowadzącego czy dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu. Co jednak w białej liście najważniejsze, zawierać ona będzie również  numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazywane będą one w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. Rejestr prowadzony będzie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Jaki jest cel wprowadzenia białej listy?

Oczywistym celem wprowadzenia białej listy jest uszczelnienie systemu podatkowego. Według resortu finansów luka w podatku VAT wynosi 12,5%, co przekłada się na znacznie mniejsze wpływy do budżetu państwa. Według planów, zmiany mają przynieść 8 mld złotych w samym 2020 r.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Nowym obowiązkiem wprowadzonym nowelizacją ustawy będzie dokonywanie płatności wyłącznie na rachunki figurujące w białej liście. Niedokonanie należytej staranności w tym zakresie skutkować może nałożeniem sankcji w zakresie VAT i dodatkowym obciążeniem podatkiem dochodowym (PIT/CIT). Obowiązek ten odnosi się jednak do transakcji powyżej 15 000 zł.

Aby jednak uniknąć negatywnych konsekwencji, po dokonaniu wpłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze kontrahent będzie miał 3 dni na przesłanie do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o popełnionym błędzie. W sytuacji takiej właściwym organem będzie naczelnik urzędu skarbowego dla sprzedawcy. Innym sposobem na prawidłowe dokonanie płatności będzie podzielenie jej w  forsowanym przez rząd modelu split payment, gdzie kwota VAT bezpośrednio jest przelewana na specjalny rachunek sprzedawcy służący do rozliczeń VAT.

Pragniemy zauważyć, iż omawiane sankcje stosowane będą od 1 stycznia 2020 r.

Zalety wprowadzenia nowelizacji

Niewątpliwą zaletą prowadzenia opisywanego rejestru jest spójność rejestru, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Co więcej, takie zintegrowanie informacji sprawi, że firmy będą mogły za pomocą systemów informatycznych automatyzować proces ustalania zgodności danych podawanych przez kontrahenta z tymi zawartymi w białej liście.

W celu zapoznania się z rejestrem w poszukiwaniu prawidłowego rachunku bankowego sprzedawcy, informacji poszukiwać należy w Biuletynie Informacji Ministerstwa Finansów lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.