Roczne archiwum: 2019

5 grudnia 2019 - Spóźnione wynagrodzenie i odstąpienie od umowy, a kara umowna

W omawianej sprawie wykonawca – firma, której zlecono roboty budowlano-montażowe, odstąpiła od umowy zawartej z inwestorem, ponieważ ten nie płacił jej w terminie umówionego wynagrodzenia. Strony wprost przewidziały w umowie możliwość odstąpienia od umowy, jeśli inwestor opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia dłużej niż 14 dni. Co więcej, w takim wypadku wykonawca mógł także naliczyć inwestorowi

13 listopada 2019 - Wykorzystanie dowodów zebranych w postępowaniu karnym w postępowaniu podatkowym – cz. II

Kontynuując temat naszego poprzedniego artykułu należy przypomnieć, że zgodnie z regulacją Ordynacji Podatkowej, a dokładnie jej art. 181 i art. 180 dowodem w postępowaniu podatkowym mogą być m.in. materiały zgromadzone w postępowaniu karnym. Jednakże możliwość wykorzystania takich dowodów w postępowaniu podatkowym jest ograniczona, a więc organ prowadzący postępowanie dowodowe nie jest zwolniony całkowicie z aktywności

7 listopada 2019 - Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC. Co warto wiedzieć?

Strona pozwana w postępowaniu sądowym ma kilka sposobów obrony przed żądaniem ujętym w pozwie, a jednym z nich jest skorzystanie z zarzutu potrącenia. Istota tej instytucji prawa procesowego polega na żądaniu przez pozwanego oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. Ustawa z