Roczne archiwum: 2019

7 listopada 2019 - Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC. Co warto wiedzieć?

Strona pozwana w postępowaniu sądowym ma kilka sposobów obrony przed żądaniem ujętym w pozwie, a jednym z nich jest skorzystanie z zarzutu potrącenia. Istota tej instytucji prawa procesowego polega na żądaniu przez pozwanego oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. Ustawa z

29 października 2019 - Dowody w postępowaniu podatkowym

Co może być dowodem w postępowaniu podatkowym? Czy Ordynacja Podatkowa przewiduje możliwość posłużenia się przez organ podatkowy dowodami zgromadzonymi w postępowaniu przygotowawczym? A jeśli tak, to pod jakimi warunkami? Zgodnie z art. 180 § 1 O.p. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Artykuł

9 września 2019 - Czy można żądać zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej?

Dyrektywa PSD2 z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług płatniczych za nieautoryzowane transakcje płatnicze. Począwszy od 20 czerwca 2018 r. dostawcy usług płatniczych zobowiązani są niezwłocznie zwracać płatnikom kwotę, którą obciążono ich rachunek w przypadku wystąpienia takiej transakcji. Bez znaczenia jest tu fakt, czy transakcja taka została wykonana przy pomocy