Miesięczne archiwum: Lipiec 2019

29 lipca 2019 - Hipoteka przymusowa a skarga pauliańska – korzystne orzecznictwo sądów

Wierzyciele posiadający tytuł wykonawczy mogą wnosić o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości należącej do dłużnika. Problemem dla wierzyciela jest sytuacja, w której okazuje się, że dłużnik przeniósł własność nieruchomości na osobę trzecią (wyzbywając się w ten sposób wartościowego składniku majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję). Chcąc prowadzić egzekucję z takiej nieruchomości wierzyciel musi wystąpić

25 lipca 2019 - Nowelizacja KPC podpisana!

Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań, które będą miały fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. Poniżej omawiamy niektóre z nich. Obligatoryjna odpowiedź na pozew Zmiana zakłada obligatoryjne złożenie

22 lipca 2019 - Wznowienie postępowania podatkowego jako instrument w sporze z organem podatkowym

Nawet wydanie ostatecznej decyzji podatkowej, z której wynika obowiązek zapłaty podatku, nie zamyka drogi do podważenia zawartego w tej decyzji rozstrzygnięcia. Oczywiście jest to możliwe na drodze sądowoadministracyjnej. Natomiast równolegle istnieje często pomijana przez podatników ścieżka administracyjna (podatkowa), która może skutkować wyeliminowaniem decyzji z obiegu prawnego. Instrumentem pozwalającym zaingerować w wynik zakończonego już postępowania podatkowego