Polska wygrywa spór przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej

7 czerwca 2019 - Wydarzenia

Konflikt pomiędzy Komisją Europejską (dalej: KE) a Polską rozpoczął się we wrześniu 2016, kiedy to KE stwierdziła, że wprowadzony w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej narusza prawo unijne i wszczęła w tej sprawie postępowanie przeciwko Polsce. KE popierała swoje stanowisko konstrukcją samego podatku, który przewidywał dwie stawki  podatku od handlu: 0,8 % od przychodu między 17 mln złotych a 170 mln złotych oraz stawki 1,4 % naliczanej od przychodu przekraczającego 170 mln złotych miesięcznie. Taki podział, jak argumentowała KE,  może być uznany za pomoc publiczną, gdyż konstrukcja podatku faworyzuje mniejszych przedsiębiorców. W związku z powyższym, KE wydała decyzję o nakazie zawieszenia stosowania podatku.

Polska nie zgadzała się ze stanowiskiem Komisji, ale sama decyzja została uszanowana a stosowanie podatku zawieszone.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. Polska skierowała do TSUE skargę na decyzję KE. Podniesiono w niej, że:

(1) KE błędnie zakwalifikowała wprowadzony podatek jako pomoc publiczną;

(2) KE naruszyła prawo unijne przez nakazanie niezwłocznego zawieszenia stosowania podatku; oraz

(3) działanie KE może być uznane jako dyskryminujące Polskę w kontekście stosowania podobnych podatków przez Francję czy Hiszpanię.

TSUE w wyroku wskazał, iż KE „nie mogła słusznie wywieść istnienia selektywnych korzyści towarzyszących podatkowi od sprzedaży detalicznej z samej tylko progresywnej struktury tego nowego podatku„. Trybunał ten jednocześnie podkreślił, że przedsiębiorstwo osiągające wysokie przychody może, dzięki różnym oszczędnościom, mieć proporcjonalnie niższe koszty niż przedsiębiorstwo, które osiąga skromniejsze przychody.

Co więcej, w uzasadnieniu wyroku podniesiono, iż KE nie udało się wykazać w zaskarżonej decyzji „istnienia selektywnej korzyści wprowadzającej zróżnicowanie wśród podmiotów gospodarczych, które w świetle celu wyznaczonego przez polskiego ustawodawcę podatkowi od sprzedaży detalicznej znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej„.

Ze względu na powyższe TSUE stwierdził nieważność decyzji KE. Natomiast w odniesieniu do samej decyzji KE o wszczęciu postępowania wobec Polski, TSUE zwrócił uwagę, że jest ona oparta na błędnej analizie i nie była uzasadniona.

W razie braku zaskarżenia wyroku albo przegranej przez KE w drugiej instancji przed TSUE, możemy się spodziewać, że już od 2020 roku fiskus zacznie pobierać progresywny podatek od sprzedaży detalicznej, co niewątpliwie wpłynie na sytuację polskich przedsiębiorców.