7 stycznia 2020 w Blog, Wydarzenia

Sukces Kancelarii w postępowaniu dotyczącym kar umownych

Niezmiernie miło nam poinformować, że Kancelaria z sukcesem zakończyła proces jednego z jej klientów, który obciążony został przez swojego kontrahenta karami umownymi na łączną kwotę niemalże 2.000,000,00 zł. W wyniku szeregu działań podjętych przez Kancelarię, łączna wysokość kar umownych obniżona została do 20%. Wyrok jest prawomocny.

W 2014 r. Klient Kancelarii podpisał umowę z kontrahentem, na mocy której zobowiązał się do wykonywania na jego rzecz specjalistycznych usług.

W trakcie trwania umowy kontrahent stwierdził liczne nieprawidłowości w jej wykonywaniu przez Klienta, na skutek których naliczył klientowi kary umowne w łącznej wysokości prawie 2.000,000,00 zł. Z uwagi na fakt, że negocjacje ugodowe pomiędzy stronami nie doprowadziły do polubownego rozwiązania sporu, kontrahent wystąpił z powództwem przeciwko Klientowi, w którym domagał się zapłaty kwoty będącej równowartością nałożonych kar umownych.

W toku procesu Kancelaria reprezentująca Klienta konsekwentnie podnosiła, że zdecydowana większość kar umownych została nałożona przez kontrahenta bezpodstawnie, a wyłącznie znikoma ich część jest prawidłowo naliczona co do samej zasady. Niezależnie od powyższych zarzutów Kancelaria wskazywała, że w niniejszej sprawie zasadne jest miarkowanie kary umownej, albowiem spełnione zostały obie z przesłanek wymienionych w art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego, tj.zobowiązanie wynikające z umowy zostało przez Klienta w znacznej części wykonane;

1. zobowiązanie wynikające z umowy zostało przez Klienta w znacznej części wykonane;

2. łączna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Sąd I instancji w wydanym wyroku, pomimo przyjęcia, że zgłaszane przez kontrahenta naruszenia były uzasadnione co do zasady, przychylił się do wniosku Klienta o zmiarkowanie nałożonych kar umownych, jako rażąco wygórowanych.

Apelację od przedmiotowego wyroku wniosła każda ze stron procesu.

Sąd II instancji, po rozpoznaniu apelacji stron, przychylił się ostatecznie do ustaleń Sądu I instancji i uznał, że zmiarkowanie kar umownych naliczonych przez  kontrahenta Klientowi do 20% jest w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne przedmiotowej sprawy, na które w toku procesu wskazywała Kancelaria.

Na skutek szeregu działań podjętych przez Kancelarię, Klient pomimo stwierdzonych w toku realizacji umowy nieprawidłowości został ostatecznie zobowiązany przez Sąd do zapłaty wartości 20% naliczonych w toku kontroli kar umownych.