18 grudnia 2019 w Wydarzenia

Ochrona danych osobowych podczas kontroli biletów

Zarówno w okresie około świątecznym, jak i na co dzień, wielu z nas podróżuje środkami komunikacji publicznej. Warto więc wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują kontrolerom biletów. Czy kontroler może żądać okazania dowodu osobistego lub spisać z niego dane osobowe?

Uprawnienia kontrolera biletów określa art. 33a  ustawy Prawo przewozowe.

Kontroler biletów w trakcie kontroli ma prawo:

 • zweryfikować dokumenty przewozowe pasażera, w tym dokumenty potwierdzające jego uprawnienia do ulgowych przejazdów,
 • w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu upoważniającego do przejazdu – pobrać właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawić wezwanie do zapłaty,
 • w razie odmowy zapłacenia należności, żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
 • w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu, ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
 • w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

RODO a kontrola biletów

Zgodnie z zasadą minimalizacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) kontroler może spisać tylko dane niezbędne do celu ich przetwarzania, w tym przypadku do wystawienia wezwania do zapłaty i ewentualnego dochodzenia roszczeń przez przewoźnika.

W praktyce są to takie dane jak:

 • dane określające przewoźnika;
 • dane pozwalające zidentyfikować wezwanie;
 • imię, nazwisko oraz adres podróżnego;
 • datę, relację przejazdu (numer pociągu, numer linii, numer kursu);
 • miejsce ujawnienia braku dokumentu przewozu lub zatrzymania środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny;
 • tytuł i wysokość roszczenia przewoźnika;
 • numer konta, na które należy wpłacić należność;
 • termin uregulowania należności;
 • pouczenie o możliwości złożenia reklamacji, ze wskazaniem adresu jednostki organizacyjnej, w której można ją złożyć, oraz formy złożenia reklamacji;
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości podróżnego;
 • uwagi podróżnego;
 • numer identyfikacyjny sporządzającego.

Ochrona danych osobowych podróżnika

Odnośnie spisania danych osobowych z dokumentów tożsamości przez kontrolera biletów, Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazał, że powinno się ono odbywać w taki sposób, aby osoby postronne nie miały możliwości zapoznania się z widniejącymi tam informacjami.

Jeżeli więc w środku komunikacji publicznej nie ma możliwość spisania danych w taki sposób, aby inni pasażerowie się z nimi nie zapoznali, to takie czynności w ocenie UODO powinny być przeprowadzone na przystanku bez udziału osób trzecich.