Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów!

14 marca 2019 - Bez kategorii Wydarzenia

W jednym z najnowszych orzeczeń, które zapadło w sprawie C-118/17 odnośnie umów kredytu z klauzulami dotyczącymi spreadów walutowych,  Trybunał podkreślił, że przepisy wykluczające nieważność z mocą wsteczną umowy kredytu w walucie obcej zawierającej nieuczciwy warunek dotyczący ryzyka kursu walutowego są niezgodne z prawem Unii. W ocenie Trybunału, unieważnienie umowy musi być bowiem możliwe, gdy nie może ona dalej obowiązywać bez zawartej w niej klauzuli abuzywnej.

Trybunał przypomniał również, że nieuczciwy warunek należy zasadniczo uznać za nigdy nieistniejący, wobec czego nie może on wywierać żadnych skutków w sferze praw konsumenta. Co to oznacza w praktyce? Otóż konsument musi mieć możliwość znalezienia się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej, w której znalazłby się w przypadku braku nieuczciwego warunku w umowie kredytu. Przepisy muszą więc gwarantować konsumentom możliwość przywrócenia sytuacji zgodnej z prawem, np. opierając się na prawie do zwrotu nienależnie otrzymanych przez profesjonalny podmiot korzyści na podstawie nieuczciwego warunku umownego.

Co istotne, Trybunał w odniesieniu do warunku dotyczącego ryzyka kursu walutowego (spread walutowy) zauważył, że określa on główny cel umowy, w związku z czym w wypadku, gdy został wykazany nieuczciwy charakter tego warunku, utrzymanie umowy zawierającej taki warunek nie wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia.

Osoby posiadające kredyty „frankowe” i zainteresowane powyższą tematyką zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.