Przyznanie dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek wybranym pracownikom może stanowić dyskryminację ze względu na religię

17 kwietnia 2019 - Bez kategorii

W Austrii – w której większość ludności należy do Kościoła rzymskokatolickiego – Wielki Piątek jest odpłatnym dniem wolnym od pracy jedynie dla członków Kościołów ewangelickich wyznania augsburskiego i helweckiego, Kościoła starokatolickiego oraz Kościoła ewangelicko-metodystycznego. Jeżeli członek któregoś z tych Kościołów pracuje w tym dniu, ma prawo do dodatku za pracę w dniu wolnym.

Markus Achatzi był pracownikiem Cresco Investigation i nie był członkiem żadnego ze wskazanych Kościołów. Uważał, że został w dyskryminujący sposób pozbawiony dodatku za dzień wolny od pracy za pracę świadczoną w Wielki Piątek – zatem domaga się z tego tytułu od pracodawcy zapłaty dodatku.

Sąd Najwyższy w Austrii, rozpoznający powyższy spór, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o zgodność rozpatrywanego uregulowania krajowego z ustanowionym przez prawo Unii zakazem dyskryminacji ze względu na religię.

Na początku roku 2019 r. Trybunał orzekł (wyrok w sprawie C‑193/17 Cresco Investigation GmbH / Markus Achatzi), że przepisy krajowe, na mocy których, po pierwsze, Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy tylko dla pracowników będących członkami niektórych Kościołów chrześcijańskich, a po drugie, jedynie ci pracownicy mają prawo – jeżeli są zobowiązani pracować w ten dzień wolny od pracy – do dodatku do wynagrodzenia, stanowią bezpośrednią dyskryminację ze względu na religię.

W ocenie Trybunału, takich przepisów nie można uzasadnić ani jako środków koniecznych do ochrony praw i wolności innych osób, ani jako szczególnych środków mających zrekompensować niekorzystną sytuację związaną z religią.

Dopóki Austria nie zmieni tych przepisów w celu przywrócenia równości traktowania, dopóty pracodawca podlegający tym przepisom ma obowiązek przyznać również swoim pozostałym pracownikom prawo do dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek, o ile pracownicy ci uprzednio zwrócili się o zwolnienie z obowiązku pracy w tym dniu. Trybunał uznał, że pracownikom tym przysługuje prawo do dodatku do wynagrodzenia pobieranego za pracę świadczoną w tym dniu, jeśli wspomniany pracodawca odmówił uwzględnienia takiej prośby.